کتاب ها

5 خرداد

حملات سایبری؛ استاکس نت، وایپر و اکتبر سرخ

معرفی کامل حملات سایبری انجام شده به کشورمان و ارایه روش های اجرایی به منظور محافظت در برابر سایر تهدیدات سایبری

ادامه ...
1 خرداد

مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

آشنایی با اصول حفاظت از اطلاعات سازمانی، از طریق فرایندهای مربوط به استخدام و خاتمه کار کارمندان

ادامه ...
1 خرداد

سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات

م

حفاظت از اطلاعات در برابر آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی، بر اساس استانداردهای جهانی

ادامه ...

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset